Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel chú trọng phát triển nhân tài trẻ

ĐỨC MẠNH |

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, khoảng 50% lực lượng lao động của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solution) là thế hệ Gen Z (sinh từ 1997 - 2012). Tổng công ty luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm.