Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Nghĩa tình của EVNSPC với thương, bệnh binh, gia đình chính sách

Đức Long |

Từ năm 2016 đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hỗ trợ, xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa trao tặng thương, bệnh binh, gia đình chính sách và phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng.