Thông cáo báo chí 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ban Tổ chức |

Lễ vinh danh“Doanh nghiệp vì người lao động”, lần thứ 2 -năm 2015