LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ mới sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện vai trò đại diện, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động.