Công nhận danh sách 74 “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017

Đỗ Ly |

Quyết định công nhận danh sách “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017.
Lễ trao giải bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2015.
Lễ trao giải bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

-  Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam

-  Căn cứ Kế hoạch tổ chức bảng xếp hạng “Doanh nhiệp vì người lao động” năm 2017

-  Căn cứ kết quả chấm điểm của chuyên gia, ý kiến hiệp y của Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương; ý kiến đánh giá của Hội đồng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017;

-  Xét đề nghị của Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 74 đơn vị được xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 (danh sách kèm theo), trong đó:

- 10 doanh nghiệp được đề nghị tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN,

- 10 doanh nghiệp được đề nghị tặng bằng khen của Bộ LĐTBXH,

- 10 doanh nghiệp được đề nghị tặng bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” tổ chức lễ công bố, vinh danh các doanh nghiệp được xếp hạng.

Điều 3. Văn phòng, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động, LĐLĐ các tỉnh thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

TM. ĐOÀN CHỦ  TỊCH CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường

(Đã ký)

Danh sách 74 đơn vị được xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Đỗ Ly