Bộ tiêu chí bảng xếp hạng“Doanh nghiệp vì người lao động” 2017

B – THÔNG TIN CHI TIẾT
TT Các tiêu chí Cách chấm điểm Điểm chuẩn DN tự chấm điểm Doanh nghiệp diễn giải chi tiết Tài liệu cần gửi kèm theo để chứng minh điểm số
Đúng luật Ưu đãi hơn luật Tổng điểm
1 Tuyển dụng và sử dụng lao động 10
1,1 100% người lao động có hợp đồng đúng pháp luật. 100% = 2 điểm; Thấp hơn 100% = 0 điểm. Không có tài liệu: 0 điểm 2 …% Gửi kèm Quy chế tuyển dụng; Danh sách CBCNV đang làm việc có phân loại theo HĐ
1,2 Tỉ lệ người lao động ký hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng, HĐ thời vụ so với tổng số CBCNV Tỉ lệ > 30%: 0 điểm; Từ 20 – 30%: 1 điểm, từ 10 – 19%: 1,5 điểm, dưới 10%: 2 điểm 2 …% DS CBCNV trong cơ quan và các loại hợp đồng. Trường hợp DN đặc thù cần thuê nhiều lao động thời vụ, cần có văn bản giải trình riêng
1,3 Thực hiện tốt QĐ về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho NLĐ Thực hiện đúng: 1 điểm. Không thực hiện đúng: – 1 điểm. Mỗi chính sách ưu đãi hơn luật + 0,5 điểm 1 Liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật Các QĐ, chứng từ chi trả trợ cấp cho NLĐ
1,4 Có chính sách ưu đãi đối với lao động nữ Đúng Quy định 1 điểm; Mỗi chính sách ưu đãi hơn Luật: + 0.5 điểm. Phân biệt đối xử với LĐ nữ – 1 điểm 1 Liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật Nội quy lao động, thỏa ước LĐ tập thể, các Quy chế của Cty
1,5 Có tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho người lao động. Tỉ lệ NLĐ được đào tạo, tập huấn so với tổng số lao động Tỉ lệ 100%: 1 điểm, thấp hơn 100%  trừ điểm theo tỉ lệ 1 Gửi kèm kế hoạch đào tạo và văn bản chứng minh các khóa đào tạo thực tế
1,6 Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng pháp luật lao động cho NLĐ Có 1; không: 0. 1 Gửi kèm kế hoạch đào tạo và văn bản chứng minh các khóa đào tạo thực tế
1,7 Không phân biệt đối xử khi thực hiện tuyển lao động Có phân biệt – 1 điểm, ko phân biệt 1 điểm 1 Gửi kèm Quy chế tuyển dụng, thông báo tuyển dụng
1,8 LĐ làm việc ổn định, tỉ lệ nhân sự biến động (không kể nhân sự nghỉ hưu) hàng năm <5% Dưới 5%/năm: 2 điểm, từ 5 -10%: 1 điểm. Trên 10%: 0 điểm 1
2 Quy chế dân chủ ở cơ sở 10
2,1 Thỏa ước lao động tập thể được xây dựng theo đúng trình tự pháp luật quy định. Có nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật TƯLĐ được xây dựng đúng Luật: 2 điểm. Mỗi nội dung có lợi hơn cho người lao động + 0,5 điể. Không xây dựng thỏa ước: – 3 điểm 2 Liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật Gửi kèm bản sao thỏa ước
2,2 DN chấp hành nghiêm Thỏa ước lao động tập thể Thực hiện đúng: 1; thực hiện tốt hơn thỏa ước: Mỗi chỉ tiêu + 0,5 điểm 1 Liệt kê các điểm thực hiện tốt hơn Thỏa ước đã ký kết Gửi kèm văn bản chứng minh những điểm thực hiện tốt hơn Thỏa ước
2,3 Tổ chức đối thoại theo quy định Thực hiện đúng luật: 1 điểm. Tốt hơn luật: Mỗi tiêu chí + 0,5 điểm (liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật). Không thực hiện – 1 điểm/ tiêu chí 1 Liệt kê các điểm tốt hơn quy định của Pháp luật Kèm theo Biên bản đối thoại
2,4 Tổ chức đối thoại đột xuất tại doanh nghiệp khi có yêu cầu của CĐ hoặc NLĐ 1 Kèm theo Biên bản đối thoại
2,5 DN có tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm 1 Gửi kèm Báo cáo Hội nghị CNVC
2,6 DN có xây dựng và thực hiện thường xuyên quy chế dân chủ cơ sở 1 Gửi kèm bản sao Quy chế
2,7 DN có xây dựng Nội quy lao động, có đăng ký với CQ có thẩm quyền. Nội quy  được niêm yết công khai Thực hiện đúng luật: 1 điểm. Không có Nội quy LĐ: – 1 điểm. Có Nội quy nhưng chưa đăng ký: 0 điểm 1 Gửi kèm Bản sao nội quy lao động;
2,8 Xử lý kỷ luật LĐ đúng trình tự, thẩm quyền và hình thức Thực hiện đúng quy định hoặc ko phát sinh: 1 điểm; Thực hiện ko đúng – 1 điểm. Không có tài liệu chứng minh: 0 điểm 1 Gửi kèm Bản sao nội quy lao động; hồ sơ các vụ xử lý kỷ luật
2,9 Yêu cầu bồi thường vật chất đúng pháp luật 1 Gửi kèm Bản sao nội quy lao động; hồ sơ các vụ xử lý trách nhiệm vật chất
3 Tiền lương 14
3,1 Tiền lương bình quân của doanh nghiệp so với mức lương tối thiểu vùng Bằng lương tối thiểu vùng: 0 điểm, cao hơn từ 25% – 49%: 1,5 điểm, từ 50%- 74%: 3 điểm, từ 75% – 99%: 4,5 điểm, tăng từ 100%: 6 điểm; cứ mỗi 25% tăng tiếp theo được cộng thêm 1 điểm. Nếu không có tài liệu chứng minh: 0 điểm 6 ………đ/tháng/người – Tỉ lệ ….% Gửi kèm Bảng thanh toán tiền lương của DN hoặc thang, bảng lương
3,2 Xây dựng và đăng ký thang bảng lương, Quy chế trả lương theo Quy định; Có: 1. Không: -1. Không có tài liệu chứng minh: 0 1 Tài liệu chứng minh
3,3 Xây dựng và đăng ký định mức lao động theo quy định Có: 1. Không: -1. Không có tài liệu chứng minh: 0 1
3,4 Chế độ nâng bậc lương đúng quy định; Có: 1. Không: -1. Không có tài liệu chứng minh: 0 1
3,5 Thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước Tăng trưởng từ 5% đến <10%: 1 điểm;  từ 10% đến <15%: 2 điểm; Từ 15% trở lên: 3 điểm và cứ 5% tăng trưởng tiếp theo được cộng 0.5 điểm 3 Năm 2015………đ/tháng/người; năm 2016…..đ/tháng/người – Tỉ lệ ….% Báo cáo của DN tại Hội nghị CNVC hoặc văn bản liên quan chứng minh
3,6 Trả tiền cho người lao động khi không nghỉ hoặc nghỉ không hết số ngày nghỉ hàng năm (phép năm) Trả theo thu nhập: 2 điểm, trả theo tiền lương: 1 điểm. Không chi trả: – 2 điểm 2 QĐ chi trả phép năm hoặc văn bản liên quan chứng minh
4 Phụ cấp và Tiền thưởng 14
4,1 Công ty có các loại phụ cấp nào sau đây
   + Ăn ca Có: 1 – Không: 0 1 … đ/tháng/người Gửi kèm Thỏa ước lao động tập thể hoặc DS chi trả phụ cấp, DS thưởng hoặc các văn bản liên quan chứng minh
   + Đi lại Có: 1 – Không: 0 1 … đ/tháng/người
   + Chuyên cần Có: 1 – Không: 0 1 … đ/tháng/người
   + Các loại phụ cấp khác Mỗi khoản phụ cấp khác được cộng 0,5 điểm Liệt kê các khoản, cụ thể từng loại phụ cấp … đ/tháng/người
4,2 Tổng số tiền phụ cấp hàng tháng Tỉ lệ phụ cấp/ lương tối thiểu vùng:  Bằng 30% đến < 50%: 1 điểm, từ  50 – < 100%: 2 điểm, từ 100% trở lên: 4 điểm … đ/tháng/người
  + So với mức lương tối thiểu vùng 4 …%
4,3 Công ty có các loại tiền thưởng nào sau đây
   + Tháng lương thứ 13 Có: 1 – Không: 0 1 … đ/năm/người
   + Thưởng quý Có: 1 – Không: 0 1 … đ/năm/người
   + Thưởng năng suất, chất lượng Có: 1 – Không: 0 1 … đ/năm/người
   + Thưởng sáng kiến, cải tiến KT Có: 1 – Không: 0 1 … đ/năm/người
   + Thưởng khác Mỗi khoản tiền thưởng khác được cộng 0,5 điểm Liệt kê các khoản, cụ thể từng loại phụ cấp … đ/tháng/người
4,4 Bình quân tiền thưởng cho mỗi người/ năm Tỉ lệ tiền thưởng/ lương tối thiểu vùng: 50%: 1 điểm; 100%: 2 điểm, và mỗi 100% tăng thêm + 1 điểm … đ/năm/người
  + So với mức lương tối thiểu vùng x 12 tháng 3 ….%
5 Phúc lợi 15
5,1 Có nhà ăn / ăn ca đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Có nhà ăn 1 điểm, đảm bảo vệ sinh 1 điểm 2 Ghi kết quả cụ thể từng loại hình phúc lợi; đánh giá tỉ lệ số người được hưởng phúc lợi trên tổng số NLĐ Ghi kết quả cụ thể từng loại hình phúc lợi; đánh giá tỉ lệ số người được hưởng phúc lợi trên tổng số NLĐ
5,2 Có Nhà trẻ cho con NLĐ hoặc hỗ trợ tiền gửi trẻ cho NLĐ Có nhà trẻ: 3 điểm ; hỗ trợ tiền gửi trẻ >= 500.000đ/người/tháng: 2 điểm. Dưới 500.000đ/ : 1 điểm. Không có: 0 điểm 3 Ảnh chụp Nhà trẻ trong DN hoặc bảng thanh toán tiền hỗ trợ gửi trẻ
5,3 Có chế độ tham quan, nghỉ mát cho NLĐ hằng năm Bao nhiêu người được hưởng lợi ở từng loại hình phúc lợi. Tỉ lệ nhân sự được hưởng lợi so với tổng nhân sự. Điểm tính bằng điểm chuẩn nhân với tỉ lệ 3 Bảng thanh toán chế độ nghỉ mát
5,4 Tổ chức các hoạt động văn hoá- thể thao cho NLĐ 2 Danh mục các hoạt động Thể dục thể thao cho công nhân. Ảnh các hoạt động thể thao
5,5 Có nhà ở / ký túc xá cho NLĐ  Hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho NLĐ Có KTX: 3 điểm ; hỗ trợ tiền nhà ở >= 1.000.000đ/người/tháng: 2 điểm’ Dưới 1.000.000đ/ : 1 điểm. Không có: 0 điểm 3 Ảnh chụp KTX trong DN hoặc bảng thanh toán tiền hỗ trợ nhà ở
5,6 Có chính sách chăm sóc đời sống tinh thần cho NLĐ Có: 1 điểm. Không: 0 điểm. Mỗi chính sách + 0,5 điểm 1 Văn bản chứng minh chính sách cụ thể
5,7 Có mua bảo hiểm thân thể hoặc bảo hiểm khác cho NLĐ (ngoài quy định của NN) Có: 1 điểm. Không: 0 điểm. Mỗi chế độ bảo hiểm bổ sung được cộng 0.5 điểm 1 Liệt kê cụ thể các chế độ bảo hiểm bổ sung Bảng thanh toán tiền mua Bảo hiểm
6 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 7
6,1 Người lao động làm việc 40h – 48h/tuần 48h: 0 điểm; 44h: 2 điểm, 40h: 3 điểm 3 Ghi cụ thể số giờ làm việc /tuần  Gửi kèm Nội quy lao động, Thỏa ước LĐ tập thể hoặc giấy tờ liên quan chứng minh
6,2 Số giờ làm thêm trong 1 năm của NLĐ Điểm tính theo tỉ lệ so với luật LĐ.  Đúng quy định đạt 1 điểm. Số giờ làm thêm nhiều hơn luật < 50%: -1 điểm nhiều hơn 50% trở lên 50%: – 2 điểm 2 Ghi cụ thể số giờ làm thêm bình quân của NLĐ, đối chiếu với Luật LĐ.
6,3 Có thỏa thuận với NLĐ trước khi làm thêm giờ Có: 1 điểm – Không: – 1 điểm 1
6,4 Thực hiện chế độ nghỉ việc riêng có hưởng lương cho NLĐ lương đúng luật Đúng luật: 1 điểm. Ưu đãi hơn luật: + 0,5 điểm 1 Liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật
7 An toàn, vệ sinh lao động 10
7,1 Có bộ phận/ cán bộ ATVSLĐ, cán bộ y tế theo quy định. Trang bị tủ thuốc đủ cơ số, sử dụng tiện lợi an toàn Có: 1 điểm – Không: 0 điểm 1 Kèm theo QĐ nhân sự
7,2 Tổ chức KSK định kỳ cho NLĐ đúng luật. Có tổ chức đúng luật: 2 điểm; Số lần KSK cho NLĐ nhiều hơn quy định, mỗi lần được cộng 0.5 điểm. Không tổ chức KSK: – 2 điểm 2 Ghi cụ thể DN thuộc diện phải KSK cho NLĐ bao nhiêu lần/năm và kết quả thực hiện Kèm theo Kế hoạch khám sức khỏe hàng năm, hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
7,3 Tỉ lệ NLĐ được khám sức khỏe hàng năm so với tổng số lao động đạt 100% 100% = 1 điểm. Không đủ tỉ lệ 100%: 0 điểm; 1 Ghi cụ thể số người được KSK trên tổng số NLĐ, quy ra tỉ lệ …%
7,4 Có khám sức khỏe riêng cho LĐ nữ (ngoài KSK chung) Có đúng luật 1 điểm – Không: 0 điểm; ưu đãi hơn luật + 0.5 điểm 1 Liệt kê các điểm ưu đãi hơn luật
7,5 Thực hiện chế độ đo kiểm tra môi trường lao động theo quy định. Có 1 điểm; không – 1 điểm 1 Gửi kèm bản sao kết quả đo MT năm 2016
7,6 NLĐ được huấn luyện định kỳ về an toàn lao động 1 Gửi kèm bản sao danh sách NSDLĐ và NLĐ được tập huấn hoặc tài liệu năm 2016
7,7 Doanh nghiệp quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho NLĐ. Có 1 điểm, không: 0 điểm. Mỗi điểm thực hiện tốt: + 0,5 điểm. Doanh nghiệp được chứng nhận Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp + 1 điểm 2
7,7 Biện pháp phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đảm bảo (nội dung đầy đủ) Không xảy cháy nổ: 0.5 điểm. Nội quy đảm bảo: 0.5 điểm; Các điểm hơn Quy định: + 0,5 điểm. Ko có nội quy phòng chống cháy nổ – 1 điểm 1
8 Bảo hiểm Xã hội 9
8,1 100% lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 100% được 3 điểm, dưới 100% trừ điểm theo tỉ lệ. Các điểm hơn Luật: +0,5 điểm (liệt kê các điểm hơn luật) 3 Nêu rõ các loại bảo hiểm khác do DN tham gia cho NLĐ Thông báo đóng BHXH 2 tháng gần nhất và xác nhận của BHXH địa phương
8,2 Các chế độ BHXH được chi trả kịp thời (Ốm đau, thai sản, TNLĐ…) Kịp thời 3 điểm; Một chế độ chưa kịp thời trừ 1 điểm. Ưu đãi hơn luật: + 0,5 điểm/ tiêu chí 3 Có xác nhận của BHXH địa phương
8,3 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đúng hạn Không nợ: 3 điểm, có nợ < 3 tháng – 2 điểm, có nợ < 6 tháng – 4 điểm. Nợ trên 6 tháng: Loại 3 Xác nhận của CQ bảo hiểm hoặc thông báo đóng BHXH  2 tháng gần nhất tại thời điểm kê khai
9 Công đoàn 11
9,1 Tổ chức công đoàn trong DN hoạt động hiệu quả, được CĐ cấp trên đánh giá cao Theo xếp loại của CĐ cấp trên: Vững mạnh: 3 điểm; Khá: 2 điểm; TB: 0 điểm. Yếu kém: – 2 điểm 3 Đánh giá theo mức độ Văn bản của CĐ cấp trên hoặc các Bằng khen chứng minh
9,2 Tỉ lệ đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp 50%: 0.5 điểm, 50 – 70%: 1 điểm; 70 – 90%: 1,5 điểm; 90 – 100%: 2 điểm. 2 ….% DS đoàn viên CĐ
9,3 Công đoàn tham gia nâng cao phúc lợi đoàn viên Có 2; không: 0. Cứ mỗi việc làm cụ thể được tăng 0.5 điểm 2 Liệt kê từng việc cụ thể Tài liệu chứng minh phúc lợi đoàn viên được tăng lên
9,4 Người Sử dụng LĐ  tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất để công đoàn hoạt động Tạo điều kiện tốt: 2 điểm, tạo điều kiện: 1 điểm – Không: 0 2
9,5 Đóng kinh phí và đoàn phí Công đoàn đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định Kinh phí đầy đủ kịp thời: 1 điểm; đoàn phí đầy đủ kịp thời 1 điểm, hơn quy định mỗi tiêu chí + 0.5. Không đầy đủ hoặc không kịp thời: – 1 điểm/ tiêu chí 2 Văn bản chứng minh
TỔNG CỘNG: 100
Lưu ý: Doanh nghiệp CẦN gửi kèm theo các tài liệu chứng minh ở từng hạng mục điểm tự đánh giá (cột Ghi chú). Đối với các hạng mục không có tài liệu chứng minh, Doanh nghiệp sẽ KHÔNG được ghi nhận điểm số
ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
 

 

Bộ  tiêu chí BXH 2017 Tải tại đây

(Người đại diện theo pháp luật)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *